شهر زمین شناسی

دانلود رایگان نرم افزار | آموزش | کتاب و مقالات | نقشه ، پوستر و اطلس | علوم زمین شناسی و معدن

دانلود نرم افزار راک ورکس RockWorks 14

دانلود نرم افزار راک ورکس RockWorks 14

دانلود نرم افزار راک ورکس RockWorks 14

 دانلود نسخه کامل نرم افزار راک ورکس ۱۴ به همراه لایسنس RockWorks 14

امروزه همراه با پيشرفت و فراگيری رایانه در علوم مختلف استفاده و فراگيری رايانه و نرم افزار های مربوطه را برای هر اهل علم و محققی لازم و ضروری کرده است. بنده سعی دارم تا مهم ترين نرم افزار زمين شناسی را به صورت اجمالی برای شما تشريح کنم.
مجموعه RockWorks محصول مشترک شرکت های مختلف توليد نرم افزارهای علوم زمين از قبيل شرکت RockWare ( که دارای نرم افزارهای RockWorks, Stratus,RockWare مي باشد) و شرکت ESRI (که دارای نرم افزارArc view است) و شرکت AutoDesk ( که دارای نرم افزار AutoCAD است.) و شرکت Microsoft (که سازنده سيستم عامل Windows است) و شرکت Fortner Research ( که شامل نرم افزار NEOSYS است.) و شرکت Visualogic ( که دارای نرم افزار Slicer Dicer است ) و در نهايت شرکت Golden Software ( که شامل نرم افزار Surter است) می باشد. اين برنامه تحت سيستم عامل های ويندوز قابل اجراست.

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت اول)
ساختار کاری برنامه RockWorks:
ورود اطلاعات در صفحه RockWorks بدين صورت است که جدولی به صورت پيش گزيده با توجه به نياز کاربر نمايان می شود که در ستون های جدول اطلاعات مربوطه پر می شود، سپس برنامه RockWorks با توجه به داده ها به پردازش آنها می پردازد. جدول های پيش گزيده در فايل های ATD,TEM قرار دارند که اطلاعات مورد نياز هر بخش را برای کاربر فراهم مي کنند.
رسم، تطابق و مدل سازی داده های چينه شناسی(Stratigraphy) :
مجموعه RockWorks برنامه هايی را به منظور نمايش دادن و تحليل ستون های چينه نگاری داراست که عبارتند از :

* Strip Log : اين برنامه برای نمايش گرافيکی يک ستون سنگ چينه ای بکار می رود.
* Cross Section :برنامه ای برای تطابق توالی های مختلف بکار می رود

* Fence Diagram :با اين برنامه می توان چند ستون چينه را در چند امتداد مختلف رسم کرده وآنها را با هم به نمايش در آورد و در نتيجه ديد بهتری از يک منطقه بدست آورد.
* Stratigraphic Block Model :برنامه ای است که ستون چينه های دو بعدی را به صورت سه بعدی به نمايش در می آورد.

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت دوم)

برنامه رسم انواع نقشه (Mapping Software)
اين قسمت از نرم افزار برای رسم نقشه های کانتوری ، نقشه های آماری و همچنين محاسبات نقشه برداری کاربرد دارد. با توجه به اينکه انجام محاسبات رياضی مورد نياز برای رسم اين چنين نقشه هايی به وسيله ماشين حساب و ترسيم آنها با دست در بيشتر موارد وقت گير و فاقد دقت لازم است از اين رو چنين نرم افزاری می تواند مفيد باشد.

* نقشه های ساده (Ez-map or Easy Map ):
اين برنامه با استفاده از داده های طول،عرض و ارتفاع نقشه توپوگرافی را رسم می کند.

* شبکه ها و سيستم های شبکه بندی (Grid and Gridding System) :
شبکه سازی يعنی ايجاد يک مدل پيوسته ارقام از يک صفحه با استفاده از اطلاعات نقاط محدودی که روی آن صفحه قرار می گيرند. با استفاده از شبکه سازی می توان با وارد کردن داده های طول ، عرض و ارتفاع يک منطقه آن منطقه را به صورت سه بعدی نشان داد.

* نقشه های چند متغيره (Multivariable Map):
اين برنامه قابليت رسم نمودار های ستونی، نمودار های دايره ای و نمودارهاي ستاره ای را دارا می باشد که برای رسم نوع خاصی نقشه مورد استفاده قرار می گيرد.

* برنامه های نقشه برداری (Survey):
برداشت نقشه برداری که معمولا توسط دوربين های تئودوليت صورت می گيرد. برای اينکه بتوان از داده های خام برداشت شده اطلاعات طول ، عرض و ارتفاع را استخراج کرد می توان از اين برنامه استفاده کرد.

برنامه های مختلف مجموعه Rock Works (قسمت سوم) 

برنامه های زمين شناسی ساختمانی(Structural Geology Software):
اين برنامه ها عبارتند از :
* Azimuth :که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای يک امتداد می توان آزيموت آن را محاسبه کرد.
* Length:که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای يک امتداد می توان طول آن را بدست آورد.
* Mid point: مختصات وسط یک امتداد را بوسیله ابتدا و انتهای آن محاسبه می کند.
* Strike and Dip map:با استفاده از داده های شیب ، امتداد و مختصات نقاط یک
منطقه نقشه را رسم می کند.
* Arrow map : این بر نامه مختصات ابتدا و انتهای خطواره ها را خوانده و نقشه ای رسم می کند که در آن این خطواره ها با استفاده از پیکان نشان داده می شوند.
* Lineation Gridding:این برنامه یک شبکه را برای محاسبه و نمایش خطواره ها طراحی میکند .
* Rose Diagram: دیاگرام های گلسرخی را رسم می کند.
* Streonet: برای رسم و تحلیل برداشت های ساختمانی بر روی شبکه استیونت
کاربرد دارد.
* Movement analysis: این برنامه با استفاده از مختصات یک نقطه در دو زمان مختلف می تواند میزان جابجایی،سرعت و جهت آن را محاسبه کند.
* Beta Pairs: با استفاده از امتداد و شیب دو صفحه مشخصات خطواره حاصل از برخورد آنها را بدست می آورد.
* Beta Intersection :خطواره های حاصل از برخورد تمام صفحات موجود را با یکدیگر محاسبه می کند.
* Rotate Data: می توان داده های ساختاری را به میزان دلخواه با امتداد و شیب دلخواه حول یک محور دوران داد.
* Strike-Dip Direction: برای تغییرات فرمت داده هیا ساختمانی از حالت منطبق با قانون دست راست به حالت امتداد و شیب بکار می رود .

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت آخر)

آب شناسی (Hydrology):

اين قسمت شامل برنامه های زير می باشد:
* (Drawdown(1 well: برای محاسبه و رسم مخروط افت در اطراف يک چاه.
* Drawdown Surface :برای محاسبه و رسم سطح پيزومتری با استفاده از اطلاعات آزمايش پمپاژ.
* Hydrograph: برای رسم دياگرام تغييرات ميزان بارندگی در برابر تغييرات سطح آب زيرزمينی در محدوده معين زمانی.
* Total Dissolved Solids :اين برنامه با استفاده از داده های حاصل از تجزيه شيميايی آب مقدار کل ماده حل شده در نمونه آب را محاسبه می کند.
* Ion Balance : با استفاده از اين برنامه می توان داده های حاصل از تجزيه شيميايی آب نسبت به کاتيون و آنيون نمونه آب را محاسبه کرد.
* Piper Diagram: نوعی دياگرام مربوط به شيمی آب است را رسم می کندکه در آن
می توان به خصوصيات مختلف شيميايی آب پی برد.
* Stiff Diagram: وظيفه اين برنامه رسم نوعی دياگرام است که توسط تنوع آنيونی و کاتيونی نمونه آب مشخص می شود.

مجموعه RockWorks يک نرم افزار وسيع و در عين حال ساده و سريع است. اين نرم افزار کارايی هايي به مراتب بيشتر از آنچه تا کنون توضيح داده شده دارد از جمله برنامه های آماری و تبديل مختصات داده ها ومحاسبات هندسی و …. که توضيح هر يک زمانی طولانی را می طلبد.

  نرم افزار راک ورکس (۲۰۰۸) – RockWorks 14Full

نرم افزار Rock Works شامل مجموعه اي از نرم افزارهاي مختلف است که هر يک کار خاصي انجام مي دهند. اين نرم افزار توسط شرکت Rock Ware تهيه شده است و يکي از کامل ترين نرم افزارها در گروه خود است. اين مجموعه تحت سيستم عامل Windows اجرا شده و از قابليت هاي فراواني برخوردار مي باشد، به طوري که قادر است تقريبا تمام نيازها را در زمينه اکتشاف و زمين شناسي پاسخگو باشد.

نرم افزار Strip Log براي ترسيم توالي سنگ شناسي، نرم افزار Cross Section جهت تطابق ستون چينه اي، نرم افزارFence Diagram براي تهيه نمودار نرده اي، نرم افزار Grid-Based Map و EZ-Map جهت رسم نقشه هاي کنتوري، نرم افزارStratigraphic Block Model/Diagram جهت توليد دياگرام چينه اي سه بعدي، بخش Survey شامل برنامه هاي نقشه برداري و نيز بخش Multivariable Maps جهت تهيه نقشه هاي چند منظوره، نرم افزار ۳D-Modeling براي مدل سازي سه بعدي تغييرات يک متغير، استفاده از مدل هاي حقيقت مجازي ( Virtual Reality Modeling ) جهت بهبود شرايط مطالعه مدل هاي مختلف، برنامه Azimuths، برنامه Lengths، نقشه هاي شيب و امتداد و ساختار داده هاي آنها ( Strike & Dip Maps/Data Format )، برنامه Lineation Gridding جهت تحليل وضعيت خطواره هاي روي نقشه ها، برنامه Rose Diagram جهت تهيه نمودار گلسرخي، برنامه Stereonet Diagram جهت رسم استريونت، برنامه Movement Analysis جهت مطالعه تغييرات پارامترهاي مکاني ( طول، عرض وارتفاع )، برنامه Beta Pairs براي تعيين موقعيت خطواره حاصل از برخورد صفحات و نرم افزار Rotate Data جهت چرخش وضعيت عوارض ساختاري حول يک محور دوران بخش هايي از مجموعه Rock Works مي باشند. از ديگر بخش هاي اين مجموعه مي توان به نرم افزارهاي Hydrogeology مربوط به مطالعات آبهاي زيرپزميني شامل نرم افزار Drawdown/1 Well جهت تعيين ميزان افت در يک چاه که بر اساس تئوري Theis کار مي کند، نرم افزارDrawdown Surface جهت رسم مدل سه بعدي سطح پتانسيومتريک، برنامه هاي هيدروشيمي، برنامه هاي آماري ( Statistics Software )، برنامه هاي رسم هيستوگرام و برنامه هاي گوناگون جهت تبديل مختصات داده ها (Coordinates Conversion ) اشاره نمود.

 

Description :

Rockworks

From Wikipedia, the free encyclopedia

First developed in 1985 by RockWare Inc, RockWorks is used by the mining, petroleum, and environmental industry for subsurface visualization, borehole database management as well as the creation of grids, solid models, calculating volumetric analysis, etc.

Contents

 • 1 RockWorks background
 • 2 Modeling
 • 3 Two-Dimensional Modeling (Gridding)
 • 4 Three-Dimensional Block Modeling
 • 5 Software Versions
 • 6 Revision History
 • 7 Notes
 • 8 References
 • 9 External links

RockWorks background

Computer modeling in RockWorks provides a means for tailoring a mine, environmental, petroleum, etc. plan based on the end-user specifications. The basic strategy involves the creation of a borehole database that includes analytical results for various physical and chemical properties as a function of depth. Once the database has been created, visualizations such as cross-sections, fence diagrams, and block diagrams are generated to check the validity and geological reasonability of the modeling. The next steps can involve the calculation of volumetrics and optimal pit-designs for example, in mining, based on a series of user-defined parameters.

The foundation of these analyses involve the creation of imaginary block models in which a site is subdivided into a series of three-dimensional cells called a voxel (volumetric element). Values are estimated for these voxels based on their proximity relative to downhole data. For example, a clay deposit may involve the creation of separate models representing shrinkage, brightness, and slip. These models are then filtered and combined into a final model that shows where all of the parameters (models) meet a set of user-defined criteria. The net result is high-grade, or “surgical” mining in which the quarry is designed to maximize profitability rather than simply mining the entire lease and relying on the sorting/milling process to separate the ore and the non-ore.

A healthy level of skepticism must be employed when using computer software to compute resource volumetrics. The algorithms or methods used to create the volumetric models have limitations that may be acceptable for one type of deposit while being completely inappropriate for another. For example, a sand and gravel deposit requires an approach that is completely different from the methods used to evaluate a phosphate reserve. The best way to avoid misuse is to always compare “slices” through the models with borehole logs that show the original data. These cross-sections are used to make sure that the model “honors” the data. Just as importantly, cross-sections should be evaluated to make sure that the modeling conforms to the expected geology.

The raw dataset that are used for industrial mineral deposit modeling can be classified into two major types: borehole and non-borehole data. The management of borehole data is very different from non-borehole data. Specifically, borehole data requires a relational database management system (e.g. Access, FileMaker, SQL, Oracle,) whereas non-borehole data (with the exception of land ownership) can be handled with simple “flat” file managers (e.g. Microsoft Excel, Lotus 1-2-3).

Rockworks flowchart 01.png

Modeling

“Modeling” refers to the process of creating a spatial array of estimations. The parameter that is being estimated may be the thickness of the ore, the grade of the ore, or some other property that is useful for the evaluation of the resource. These arrays may be two or three-dimensional depending upon the number of independent variables. In a two-dimensional array (also referred to as a “grid model”), the dependent variable (z) is a function of the horizontal (x,y) coordinates. In a three-dimensional array (also referred to as a solid or block model), the dependent variable (g) is a function of the horizontal (x,y) and vertical coordinates (z). Grids are used to model topography, stratigraphic contacts, isopachs, and water levels, while solids are used to model geochemistry, ore grades, and geotechnical properties.

The key difference between grid models and block models is that a gridded surface (e.g. a stratigraphic contact) cannot fold or wrap under itself whereas an isosurface within a block model can. Stated differently, when dealing with grids, there can only be one z-value for any given xy coordinate. On the other hand, when dealing with block models, there can only be one g-value for any given xyz coordinate. Another major difference is that gridding is computationally fast while block modeling can be very slow.

Two-Dimensional Modeling (Gridding)

Consider the evaluation of a clay deposit in which the only important parameter is the thickness of the clay (i.e. the clay grade is homogeneous or “anisotropic”). Variations in the clay thickness encountered within nine boreholes are depicted by Figure 1.

Clay thickness.jpg

The first step in the modeling process is to superimpose an imaginary grid (Figure 2) over the project area. This grid defines the resolution of the subsequent model in a manner analogous to pixels (picture elements) within a digital image. Specifically, as the pixels become smaller, smaller features are resolved at the expense of computer memory and speed. A general guideline for dimensioning the grid is to set the cell dimensions equal to the average minimum distance between the control points (e.g. boreholes).

Once a grid has been established, the clay thicknesses at the center of each grid node are estimated. These estimations are based on a weighted average of the values associated with the surrounding control points (Figure 3). A variety of interpolation methods or “algorithms” are available for performing these estimations. A popular and simple technique called inverse distance weighting (IDW) varies the influence of surrounding points based on the inverse of the distance between the control point and the interpolated point. Another technique, called Kriging varies the influence of surrounding points based on a statistical analysis of their relative distance and direction.

Grid models are commonly used to produce color-coded contour maps by averaging the regions between cells (Figure 4). In fact, most computer contouring uses gridding as a preliminary, behind-the-scenes, step towards producing contours. There are, however, many more things that can be done with grids, including volumetrics.

Three-Dimensional Block Modeling

Block modeling (Figure 1) is simply the three-dimensional version of gridding. The original data points typically consist of quantitative downhole data (e.g. geochemistry, ore grades, physical properties, etc.).

Block modeling.jpg

Software Versions

RockWare will discontinue their technical support and unlocking for any version prior to RockWorks15 after 12/31/2015.

RockWorks is currently on version 17 which was released on October 19, 2015. As of November 10, 2016, there have been 752 updates to the software since its development [1] RockWorks17 is the first 64bit version of the software. This new version also moves away from an MS Access database format to a native SQLite database format as well as the capability to utilize other database engines and Enterprise Database products.

The software is designed to analyze and visualize interval and point data such as stratigraphy, lithology, quantitative data, color intervals, fracture data and hydrology and aquifer data. The software is extensively used in the Geotechnical, Environmental, Mining, and Petroleum industries.

Some of the functions of the software include:

 • Earth Apps
  ·Point Maps
  ·Line Maps
  ·Polygon Maps
  ·Image Stacking
  ·Flyovers
  ·Cell Maps
  ·Survey Maps
 • Maps
  · Contour Maps
  · Claim Maps and Lease Maps
  · Location Maps
  · Polygon Maps
  · Isopach Maps
  · Strike and Dip Maps
 • Cross Sections
  ·Litohology
  ·Stratigraphy
  ·Interval and Point data (e.g. interpolated plume concentration based on sample data)
  ·Fence Diagrams
 • Borehole Striplogs
 • Mathematical Functions
  ·Statistics reports
  ·Variography
  ·Volumetrics (for any interpolated solid)
  ·Unit Conversions and Calculation Tools
 • Structural Geology Tools
  ·Stereonets and Stereonet Maps
  ·Rose Diagrams
  ·Beta Intersections
  ·Fault Interpretation Modeling
  ·3D Faulting for Grid and Solid Modeling
 • Hydrogeology and Geochemistry Tools
  ·Piper Diagrams
  ·Stiff Diagrams and Stiff Diagram Maps
  ·Durov Diagrams
  ·Ion Balance
  ·Flow Line Interpretation 
  ·Hydrographs
 • Petroleum Production Analysis tools
 • Image Processing tools
 • Coordinate Conversion tools
 • Non-Latin language Alphabet Support on Output

The software comes in 3 Levels of capability after download for a limited time, but even after the trial period is over it still serves as a reader of all the file types and has the Earth Apps capability which allows output of files to Google Earth via creation of .klm files. Licensing of the software can be standalone computer license or network licensing. [2] Software purchased from the company comes with a 30 minutes of phone support and email support from actual in-house geologists (not outsourced tech support) as long as your software is the current or previous version.

License Level: Reader Basic Standard Advanced
Single License Price: (as of 3/2/2015)[2] Free $1,500 $3,000 $5,000
or Annual Rental: Free $650 $1,300 $2,200
EarthApps X X X X
RockPlot2D X X X X
RockPlot3D X X X X
ReportWorks X X X X
Utilities X X X
Logs & Sections X X
Borehole-Based Modeling X X
RockWare GIS Link * X

Revision History

Version: RockWorks RockWorks RockWorks RockWorks RockWorks RockWorks RockWorks
2002(discontinued) 2004(discontinued) 2006(discontinued) 14(discontinued) 15 16 17
Release Date 8/27/2001 4/6/2004 3/31/2006 3/31/2008 9/1/2009 7/1/2013 10/19/2015
Quarter Start End Items Items Items Items Items Items Items
4 10/1/2015 12/31/2015
3 7/1/2015 9/30/2015 174
2 4/1/2015 6/30/2015 56
1 1/1/2016 3/31/2016 278
4 10/1/2015 12/31/2015 156
3 7/1/2015 9/30/2015 46 10
2 4/1/2015 6/30/2015 23 63
1 1/1/2015 3/31/2015 69 15
4 10/1/2014 12/31/2014 70 Development
3 7/1/2014 9/30/2014 146
2 4/1/2014 6/30/2014 87
1 1/1/2014 3/31/2014 99
4 10/1/2013 12/31/2013 152
3 7/1/2013 9/30/2013 290
2 4/1/2013 6/30/2013 2 Development
1 1/1/2013 3/31/2013 4
4 10/1/2012 12/31/2012 10
3 7/1/2012 9/30/2012 3
2 4/1/2012 6/30/2012 7
1 1/1/2012 3/31/2012 1
4 10/1/2011 12/31/2011 3
3 7/1/2011 9/30/2011 15
2 4/1/2011 6/30/2011 11
1 1/1/2011 3/31/2011 75
4 10/1/2010 12/31/2010 63
3 7/1/2010 9/30/2010 70
2 4/1/2010 6/30/2010 85
1 1/1/2010 3/31/2010 102
4 10/1/2009 12/31/2009 80
3 7/1/2009 9/30/2009 134
2 4/1/2009 6/30/2009 72
1 1/1/2009 3/31/2009 39
4 10/1/2008 12/31/2008 48 143
3 7/1/2008 9/30/2008 112 Development
2 4/1/2008 6/30/2008 159
1 1/1/2008 3/31/2008 72 74
4 10/1/2007 12/31/2007 123 Development
3 7/1/2007 9/30/2007 76
2 4/1/2007 6/30/2007 71
1 1/1/2007 3/31/2007 124
4 10/1/2006 12/31/2006 78
3 7/1/2006 9/30/2006 98
2 4/1/2006 6/30/2006 137
1 1/1/2006 3/31/2006 2 171
4 10/1/2005 12/31/2005 11 Development
3 7/1/2005 9/30/2005 15
2 4/1/2005 6/30/2005 65
1 1/1/2005 3/31/2005 52
4 10/1/2004 12/31/2004 75
3 7/1/2004 9/30/2004 95
2 4/1/2004 6/30/2004 115
1 1/1/2004 3/31/2004 223
4 10/1/2003 12/31/2003 172
3 7/1/2003 9/30/2003 23
2 4/1/2003 6/30/2003 41 Development
1 1/1/2003 3/31/2003 52
4 10/1/2002 12/31/2002 40
3 7/1/2002 9/30/2002 61
2 4/1/2002 6/30/2002 42
1 1/1/2002 3/31/2002 149
4 10/1/2001 12/31/2001 114
3 7/1/2001 09/31/01 169
2 4/1/2001 6/30/2001 95
1 1/1/2001 3/31/2001 81
Total: 950 844 848 950 393 919 982 752
Average: 35/month 28/month 28/month 35/month 33/month 16/month 47/month 20/month

For information about specific current version fixes: https://www.rockware.com/rockworks/revisions/current_revisions.htm [3]

کلمات کلیدی :

نرم افزار زمین شناسی . دانلود برنامه. دانلود رایگان برنامه. دانلود نرم افزار . دانلود رایگان نرم افزار.  دانلود برنامه زمین شناسی. دانلود رایگان برنامه زمین شناسی. دانلود نرم افزار زمین شناسی. دانلود رایگان نرم افزار زمین شناسی.  دانلود نرم افزار زمین شناسی. دانلود رایگان نرم افزار زمین شناسی. دانلود نرم افزار زمین شناسی. دانلود رایگان نرم افزار زمین شناسی.نرم افزار معدن . نرم افزار علوم زمین شناسی . نرم افزار مکانیک خاک . نرم افزار مکانیک سنگ . نرم افزار نفت . نرم افزار آب شناسی . برنامه معدن . برنامه علوم زمین شناسی . برنامه مکانیک خاک . برنامه مکانیک سنگ . برنامه نفت . برنامه آب شناسی. زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی .زمین شناسی اقتصادی و معدن .سنگ شناسی و پترولوژی .زمین شناسی مهندسی و تکتونیک .ژئوشیمی .ژئوفیزیک .زمین شناسی نفت،چینه و فسیل .آب شناسی  . زمین شناسی ایران .زمین شناسی عمومی . هیدرولوژی

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

دیدگاه شما

( الزامي )

( الزامي )

تبلیغات

کلیه حقوق برای سایت « شهر زمین شناسی » محفوظ است.

کپی برداری از مطالب اختصاصی سایت فقط با منبع لینک دار مجاز است.

طراحی و اجرا : سید محمد رضا قاسمپور

Geocity.ir